ДОГОВОРНО ПРАВО

Адвокати в областта на договорното право и управление на договорите в София и Варна, България – Tърговски споразумения - Франчайзинг - Инвестиране - Прекратяване- Неизпълнение

Независимо дали е в писмена форма или не, договорът понастоящем е в основата на повечето бизнес отношения, а не рядко - и в отношенията в личния живот.

Нашата адвокатската кантора е специализирана в консултирането в областта на договорното право. В процеса на работата нашите адвокати използват интердисциплинарен подход и вземат под внимание очакваните ефекти (финансови, данъчни, лицензионни или свързани с конкурентното право и т.н.), както и предвидимото бъдещо развитие на отношенията, регулирани с една или друга сделка. Ние ще Ви окажем съдействие също така при договаряне, сключване и в хода на изпълнение на договорите и заедно с Вас ще търсим решение в случай на затруднения като неизпълнение, прекратяване, забава и в други подобни ситуации.

Компетенциите на нашата адвокатска кантора
в областта на договорното право включват:

- Договори за наем и лизинг;
- Споразумения за покупко-продажба на дружествени дялове, имоти или стоки (SPA);
- Договори за строителство;
- Предварителни договори;
- Нотариални сделки;
- Договори за прехвърляне на недвижими имоти;
- Споразумения относно интелектуална собственост;
- Споразумения относно търговски марки;
- Споразумения относно ноу- хау;
- Договори за заем;
- Договори за джойнт-венчър (съвместни предприятия);
- Договор за гражданско дружество (ДЗЗД);
- Трудови договори;
- Предбрачни договори;
- Договори за доставки на услуги;
- Договори за факторинг и франчайзинг;
- Договори в полза на трети лица;
- Ипотеки и залози, особени залози;
- Суброгация, поемане на дълг/встъпване в дълг;
- Прехвърляне на права / прехвърляне на искове и вземания,
- и много други.