КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС / ПРЕПОРЪКИ

Гордеем се с Вашите мнения и оценки за нас и с това, че ни вярвате и ни препоръчвате:

1. (Превод от английски език - по-долу е поместен и оригиналният текст на референцията):

“В качеството ми на Управител на [име на компания]* до 2012г. аз и моят екип работехме интензивно с г-жа Драганова по отношение на всички правни въпроси във връзка с всички аспекти от развитието на компанията, включително корпоративни, трудовоправни, вещноправни и строителни, договорни и много други. Г-жа Драганова присъстваше и ни подкрепяше на всички наши събрания на съдружниците, на най-важните преговори, касаещи началото и развитието на целия проект, както и на множество бизнес срещи.[...]

Нейната лична ангажираност и трудова етика и отдадеността на екипа й бяха изключително ценни и това се оказа особено важно, за да може нашият проект да се разраства безпроблемно.[...]

Бяхме много щастливи да имаме подкрепата на г-жа Драганова, докато градяхме успешната история на [ име на компания] и нямам никакви съмнения, че компетентността и личността на г-жа Драганова биха били преимущество за всяка компания или проект."

/CEO Управител на немско предприятие в областта на поддръжката на самолети - авиационна индустрия/

Оригинален текст на референцията на английски език:

In my capacity of CEO of [ име на компания]* until 2012 I worked, me and my team, closely with Mrs. Draganova on any upcoming legal issues regarding all aspects of the company development, including corporate, labour, real estate and construction, contractual matters etc. Mrs. Draganova has attended and supported all our meetings of shareholders, the most important negotiations regarding starting and developing of the project, as well as many business meetings. [...]

Her personal commitment and work ethic and the dedication of her team were highly valued and appeared to be of great importance for letting our project grow on an unproblematic way.[...]

We were very glad to have Mrs. Draganova on our side while building the successful story of [ Company Name]*and I do not have any doubt that the competency and the personality of Dr. Draganova would be an asset to any company and client´s project.”

/CEO Управител на немско предприятие в областта на поддръжката на самолети - авиационна индустрия/

2. (Превод от английски език - по-долу е поместен и оригиналният текст на референцията):

"Корнелия и нейният екип винаги ни подкрепяха и ни предоставяха съответния правен съвет и желаните от нас правни услуги по професионален и респектиращ начин. Правните съвети и съответни придружаващи действия винаги бяха предоставяни в най-кратки срокове. Корнелия водеше нашия екип през целия процес от започване на дейността ни и сформиране на бизнеса ни в България."

/General Counsel & Corporate Secretary на производител на комуникационно и софтуерно оборудване от Израел/

Оригинален текст на референцията на английски език:

"Cornelia and her team have always been willing to support us and to provide the respective legal advice and the legal services required in a respectful and very professional manner. The legal advice and any supporting activities have always been provided in shortest terms. Cornelia has lead our team through the whole process of starting our activities and of the business incorporation in Bulgaria."

/General Counsel & Corporate Secretary на производител на комуникационно и софтуерно оборудване от Израел/

3. (Превод от английски език - по-долу е поместен и оригиналният текст на референцията):

"Нейното позитивно отношение, управленски талант, наличност във всеки един момент, в който ни беше необходим съответен съвет, както и нейната посветеност на адвокатската професия винаги са позволявали да отбелязваме бърз напредък при изясняване на всички въпроси, касаещи основаването и воденето на нашия бизнес. Затова ние вече препоръчахме Корнелия и на други компании, търсещи адвокат в България."

/CEO Управител на предприятие от софтуерната индустрия - България/

Оригинален текст на референцията на английски език:

"Her positive attitude, management talents, availability at each moment we needed a respective advice, as well as her commitment to the lawyers´ professionalism have always allowed us to make a fast progress in clarifying all matters necessary for establishing and conducting of our business. Therefore we have already recommended Cornelia also to other companies known by us and seeking a lawyer in Bulgaria."

/CEO Управител на предприятие от софтуерната индустрия - България/

4. (Превод от английски език - по-долу е поместен и оригиналният текст на референцията):

"[...]  референция за Д-р Корнелия Драганова, с която се запознах по време на изпълнението на сделка по сливане и придобиване, която тя водеше като адвокат на единия от съдружниците. Този съдружник беше получил отлични препоръки за г-жа Драганова по отношение на нейния професионализъм и опит в областта на преговорите и очакванията бяха повече от оправдани. Нейната работа е била основен фактор за изясняване на параметрите на сделката, за намиране на правни решения, както и за бързото процедиране и изпълнение на пълната договорна документация при координиране на процедурите с всички партньори.

Личностната зрялост на д-р Корнелия Драганова, нейното професионално отношение, всеобхватния поглед над цялостната картина и в същото време вниманието към детайла бяха от полза за финализирането на преговорния процес гладко, правно коректно и успешно. При това цялата тази работа беше свършена от г-жа Драганова по приятелски и любезен начин и на безупречен немски и английски език.

Намирам д-р Драганова за достоен за уважение адвокат, на когото може да се разчита, и който винаги показва съпричастност. Затова силно препоръчвам предоставените от нея правни услуги и нейната правна кантора за всеки, който има нужда от бизнес адвокат."

/Управител на предприятие за авиационен кетъринг - Германия/ Великобритания/ България/

Оригинален текст на референцията на английски език:

[...] reference for Dr. Cornelia Draganova, whom I got to know during the execution of a M & A transaction she was involved in as attorney of one of the shareholders. This shareholder had received excellent credentials for Mrs. Draganova regarding her professionalism and her experience in the area of negotiations, and the expectations were met by far. Her work has been a major factor for the clarification of the transaction´s parameters, for finding of legal solutions as well as for the fast procession and execution of the full contractual documentation upon coordinating the procedures with all parties and partners.

The personal maturity of Dr. Cornelia Draganova, her professional attitude, comprehensive and broad thinking but in the same time attention to detail helped finalizing the negotiation process smoothly, legally correct and very successfully. And all this work has been performed by Mrs. Draganova on a friendly and polite manner and upon using her excellent English and German skills.

I find Dr. Draganova to be a respectable and reliable attorney always showing integrity. So I strongly recommend the legal services of Dr. Draganova and her law office to anyone seeking business legal counsel."

/Управител на предприятие за авиационен кетъринг - Германия/ Великобритания/ България/

5. (Превод от английски език - по-долу е поместен и оригиналният текст на референцията):

"С много ентусиазъм пиша тази референция, за да препоръчам услугите на Д-р Корнелия Драганова & Колеги в София.

Д-р Драганова отговаряше за различни правни бизнес въпроси за нашата дъщерна компания "[....]  България ЕООД, преди "[....]  България ЕООД. Г-жа Драганова убеди нашето Ръководство с изключителна правна експертиза в различни правни области, с лоялност към нашата компания и с много широки виждания.

Сътрудничеството с г-жа Драганова в личен план през цялото време беше базирано на уважителност и конструктивност."

/Управляващ директор на международна транспортна и логистична компания/

Оригинален текст на референцията на български език:

"It is with much enthusiasm that I am writing to recommend the services of Dr. Cornelia Draganova & Partners, located in Sofia.

Dr. Draganova has been assigned for various business related legal issues by our affiliate "[....] Bulgaria" EOOD, formerly "[...] Bulgaria" EOOD. Mrs. Draganova convinced our Management with an outstanding expertise in several subject areas, loyalty to our company and a very keen perception. 

The cooperation with Mrs. Draganova personally was always very courteous and constructive."

/Managing Director of an International transportation and logistics holding/

* На оснвание чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния Кодекс на Адвоката имената на клиентите не могат да бъдат обявявани.