ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД И АРБИТРАЖ / СПОРОВЕ

Адвокат в София и Варна - представителство пред съд и арбитраж, подпомагане в уреждане на спорове

В практиката ни по принцип се стремим да останат спестени на клиентите ни продължителните, скъпи и съпътвстваните с рискове съдебни дела. Въпреки това понякога споровете не могат да бъдат предотвратени. В такива случаи стратегическата подкрепа на опитен и доверен адвокат е незаменима. Ние представляваме както предприятия, така и индивидуални клиенти преди всичко в областта на гражданкото и административното право.

Нашите услуги в тази област включват:


- Представителство пред всички държавни съдилища в България, включително и пред Върховния Касационен съд, както и пред арбитражните съдилища в България и в чужбина по граждански и административни дела, както следва:
трудови спорове,
търговски спорове,
искове във връзка с недвижими имоти,
инкасо,
признаване и изпълнение на съдебни и арбитражни решения на чуждестранни съдилища,

изпълнение или неизпълнение на договорни задължения,
прекратяване на договори и уреждане на претенции във връзка с прекратяването,
обезщетения
дела за несъстоятелност,
обжалване на административни актове,
съдебна и доброволна делба на имущество,
заявяване на претенции по застрахователни полици от страна на застраховано и трето лице,
изпълнение на съдебни и арбитражни решения на съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз и много други;
- подкрепа и представителство при изпълнение на съдебни решения;
- производства по обезпечаване на иск и на доказателства;

- всякаква друга подкрепа и представитество във всичи съдебни и арбитражни производства.