ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Адвокатска кантора, консултираща в областта на чуждестранните инвестиции в София и Варна, България – Учредяване на дружества – Текущи правни консултации - Аутсорсинг (Outsourcing)

В чл. 2 от българския Закон за насърчаване на инвестициите са посочени определени мерки за подобряване на инвестиционния климат с цел увеличаване на чуждестранните инвестиции в България, като финансово подпомагане, индивидуално административно обслужване или административно обслужване в съкратени срокове от държавните органи, данъчни облекчения и т.н. Все пак развитието на проекта от идеята до инвестиционната фаза изисква време, специфична проверка за съответната област, както и ясна законова, финансова и данъчна рамка. Това е валидно и за предприятията, които навлизат или аутсорсват/изнасят своята дейност в България.

Целта ни е да помагаме на клиентите си да направят ефективни стъпки в развитието на своите идеи, превръщайки ги в добре работещи проекти, и съответно да се чувстват удовлетворени от развитието на проекта им в България. В този процес и по искане на клиента ние често си взаимодействаме с международноправните и данъчните отдели и отделите на клиента в областта на защита на конкуренцията и работим усърдно за най-доброто и ефективно изпълнение на проекта.

Нашите услуги с областта на чуждестранните инвестиции включват:

- проверки и правни консултации относно формата за изпълнение на проекта (като компании, съдружия или съвместни предприятия, клонове, договори, място на стопанска дейност) и учредяване на такава форма;
- последващи дейности, консултация и съдействие;
- текущи правни консултации;
- консултиране на аутсорсинг предприятия;
- представителство пред държавните органи с оглед прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите в България;
- запазване на местоположения и обекти;
- консултации и подкрепа при въпроси, свързани с доставка и строителство;
- подпомагане за получаване на лицензи и разрешения;
- подпомагане при разрешаване на строителството, устройствено планиране и промяна на предназначение;
- подпомагане при сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване в енергийни проекти;
- подпомагане при получаването на всички държавни удостоверения и разрешения при проекти в областта на възобновяеми енергийни източници, проекти в строителството, при транспортни предприятия и т.н.;
- други услуги.