ТРУДОВО ПРАВО

Квалифицирани адвокати в сферата на трудовото право в София и Варна, България - Трудови договори- Прекратяване- Трудови възнаграждения – Вътрешна трудова документация - Командироване на работници и служители

Българското трудово право е много стриктно. Разпоредбите относно работното време и неговото разпределение, извънредния труд, трудовата дисциплина, заплатата и здравно-осигурителните, съответно социално-осигурителните лащания в България са строги и еднозначни. Понастоящем българският Кодекс на труда въвежда също прилагане на съответните европейски директиви относно процедурите по колективните трудови договори, задълженията на работодателя за информиране, командироване и назначаване на работници в рамките на ЕС и правилата за колективни съкращения. Трудовият договор съгласно българския закон може да бъде прекратен само на основанията, които са изрично изброени в Кодекса на труда като при избора на едно или друго основание за прекратяване на договора съществуват определени изисквания, регулирани в закона или доразвити в богатата съдебна практика.

Юридическата помощ, която кантората ни оказва в сферата на трудовото право, включва:

- изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и документи за прекратяване на договорите;
- изготвяне на вътрешни документи на предприятието, включително правилници за вътрешния ред, вътрешни правила за работната заплата и други вътрешни документи на работодателя;
- правно съдействие и представителство при командироване, получаване на формуляр A1 в рамките на ЕС и изготвянето на необходимите документи и договорни споразумения с командированите служитеи;
- представителство пред съответните държавни и местни органи – Инспекция по труда, Национална агенция по заетостта, Национална агенция по приходите;
- правно съдействие при прекратяване на  трудови договори;
- предоставяне на правни консултации и представителство при спорове и всички останали трудовоправни казуси;
- други услуги.