ИМОТИ & СТРОИТЕЛСТВО

Адвокати в областта на недвижимите имоти & строителството в София и Варна, България – Покупка на земя – права на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – Инвестиции в търговски площи – Сервитути и други сделки с имоти – Апорт в дружества

В България собствеността се разглежда като абсолютно право. Съгласно принципа, залегнал в чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Р България, частната собственост е неприкосновена. Отчуждаването на собствеността е възможно само при доказване на нуждата на държавата или общината и след изплащане на пропорционално обезщетение. Българското законодателство регламентира както индивидуалната собственост, така и съвместното упражняване на право на собственост (съсобственост) и ограничените вещни права (вещно право на ползване, право на строеж, владение и сервитути). Предварителният договор като част от процеса по упражняването на вещните права е също много често срещан в България- такъв може да бъде подписан с цел покупка на земя или гарантиране на сервитутни права. Веднъж сключен, предварителният договор става задължителен за страните.

Освен това в процеса на делба на недвижими имоти може да се явят някои чисто законови проблеми.

В сферата на недвижимите имоти много комплексни са и процесът на строителството, на пространственото планиране, на реконструкцията и преотреждането на имотите и изработване, съответно промяна на устройствените планове в България, санирането на стари сгради, отношенията между собствениците и ползвателите в етажната собственост. В тези области винаги е полезна консултацията с адвокат, който има опит в тази област. По отношение на гореупоменатите въпроси успоредно със закона съществува и богата съдебна практика, която доразвива законодателната рамка и/или пояснява целите, правата и процедурите, заложени в закона.

Налице е известна специфика относно закупуването на земя в България и по- специално на земеделска земя от български граждани, граждани на други държави-членки на ЕС, на Европейското икономическо пространство или от граждани на трети страни.

Как можем да ви бъдем полезни:

- с консултиране в процеса на инвестиционното планиране и проверка на документацията и правните отношения за даден имот;
- с оказването на подкрепа при изготвянето на необходимите договори и тяхното изпълнение, в това число договори за извършване на строителство по ФИДИК;
- с помощ при закупуване или продажба на недвижими имоти в България, при учредяване и придобиване на ограничени вещни права, включително право на строеж и сервитути или отказ и заличаване на такива права, проблеми при делба на съсобственост върху недвижими имоти, обхватни правни консултации, получаване и изготвяне на всички необходими документи, както и с представителство за целите на горепосочените сделки и действия;
- с осигуряване на имоти и земя;
- с подкрепа и представителство по въпроси на устройство на територията, промяна на устройствени планове и предназначение на терени;
- с подкрепа и представителство във връзка със строителните книжа (разрешения за строеж, проектна документация, договори за доставка на електроенергия с енергопреносните дружества, договори за комунални услуги и т.н.);
- с изготвяне на дю дилиджънс доклади (due diligence) за статута на недвижими имоти, обекти и инвестиции;
- с изготвяне на договори с участниците в строителния процес;
- с изготвяне/проверка и изпълнение на споразумения за свързване с енергопреносните мрежи;
- допълнителни услуги (изготвяне на пълномощни, представителство пред нотариус, изготвяне на нотариални актове и много други).