ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ/ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Адвокати за процедури по обезщетяване и за застрахователно право в София и Варна, България

Понякога в живота настъпват непредвидени и тежки ситуации. Някои от тях могат да доведат до материални щети, или да увредят Вашето физическо и дори психическо здраве. В резултат на това Вашето благополучие и Вашият стандарт на живот или пък перспективите за развитие на Вашето предприятие са сериозно засегнати. В тези случаи бихте желали да получите полагащо Ви се обезщетение.

В други сучаи самият застраховател, който е заплатил обезщетение на своите клиенти, би желал при наличие на съотвтните за това предпоставки да упражни правата си срещу лицето, причинило щети.

По отношение на вреди, настъпили в резултат на неизпълнение или забавено изпълнение на задължения на административен орган, в Закона за отгвоорността на държавата за вреди са предвидени специални възможности за обезщетяване на засегнатите лица.

Обезщетяването на настъпили вреди може да бъде постигнато чрез покритието по лична застраховка или по застраховка на трето лице, а също така и по съдебен ред.  В множество правни норми, както и в съответната съдебна практика е регулирано как, какво и в какви срокове следва да се подаде искане за обезщетение. Регресните искове имат свои особености съобразно с Кодекса на застраховането, Гражданскопроцесуалния кодекс и правилата на международното частно право при трансгранични състави.

В по-новата съдебна практика (Тълкувателно решение № 4 от 29.01.2013 по тълкувателно дело № 4/2012) българският Върховен Касационен съд постанови, че нематериалните щети следва да бъдат обезщетявани не само в случаите на деликтна отговорност, но и при отговорността, породена на договорно основание.

Услуги на нашата кантора по отношение на исковете за обезщетение:


- уточняване на елементите на претенцията за обезщетение и оценка на фактите и правните изисквания;
- проучване и определяне на приложимото законодателство при международни казуси;
- правно консултиране за определяне стойността на търсеното обезщетение;
- искове, засягаши застрахователни правоотношения;
- регресни искове от застраховател и от други лица;
- Обезщетения при неизпълнение на договори и въз основа на ЗОДОВ;
- Деликтна отговорност;
- Представителство и подкрепа в преговори за обезщетения;
- Изготвяне на и консултиране във връзка с помирителни споразумения за изплащане на обезщетения.