Важно: До 31.05.19г. фирмите, фондациите и сдруженията да заявят данните относно действителните си собственици за вписване в Търговския регистър

Във връзка с изискванията на новото европейско законодателство в сферата на изпирането на пари българският закон създаде задължение за фирми и юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), учредени и съществуващи на територията на Р България, да заявят за вписване в срок до 31. Май 2019г. данни относно действителните си собственици – физически лица, включително имена, гражданство, идентификационен номер, дата на раждане и държава на пребиваване, както и правата, които тези лица притежават в дружествата или юридическите лица с нестопанска цел.  Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.

Задължението за подаване на декларация според закона възниква в два случая – (i) ако действителните собственици не са вписани като съдружници, акционери или еднолични собственици на капитала по партидите на лицата или по веригата на собствениците – български юридически лица в Търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър Булстат или (ii) ако някой от съдружниците, акционерите или едноличният собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице.

Заявяването става чрез попълване на декларация по образец, която следва да бъде нотариално заверена. Декларацията може да бъде изготвена, подписана и заверена и в чужбина, като в този случай следва да отговаря на изискванията за използване на чуждестранен документ в Р България. Декларацията се подписва от представляващите дружеството или юридическото лице с нестопанска цел. В случай на съвместно представителство, то тогава следва да бъде ангажирана компетентността на всички съвместно представляващи лица. Към декларацията се прилагат удостоверения за актуално състояние на всички дружества, участващи като съдружници в учредената на територията на Р България фирма, фондация или сдружение, докато веригата от юридически лица достигне до физическите лица, действителни собственици на последното юридическо лице – съдружник.

Заявяването за вписване на декларацията се извършва със специално ново заявление Б7 в Търговския регистър. То може да бъде подадено лично от представляващия или от адвокат с изрично пълномощно. Дължимата държавна такса към Търговския регистър е в размер на 40,00 лева, а ако заявлението се подава по електронен път – на 20,00 лева.

Санкциите, предвидени при неспазване на изискването за заявяване в срок, за първо нарушение могат да бъдат определени между 1.000,00 и 10.000,00 лева за юридическото лице и между 500,00 и 5.000,00 лева за представляващия съответното юридическо лице. За банки, застрахователни институции, лизингови предприятия санкциите са в по-висок размер.

 

Адвокати и експерти за България и Германия. Международно сътрудничество

От излючителна важност за нас е да бъдем в състояние да предоставим на клиентите ни интегрирани международни услуги в България и в чужбина. Във връзка с това оказваме подкрепа в области като счетоводство и одит, също така за изготвянето на правен и финансов Дю Дилиджънс (Due Diligence), при предоставяне на устни и писмени преводи, заверяване и легализиране на документи, както и при организационни въпроси. Предоставянето на квалифициран правен съвет и профилирани професионални услуги от страна на нашите адвокати и партньори са за нас от особено значение.

Наши високо ценени партньори са: 

Ahlers & Vogel, Хамбург, Германия
Със своите около 50 висококвалифицирани адвокати и с четири локации Ahlers & Vogel е една от най-големите адвокатски кантори на Северна Германия с фокус върху Дружествено, Строително както и Морско и Транспортно право. Като кантора, предлагаща пълно правно обслужване Ahlers & Vogel предоставя първокласно правно консултиране и в други основни правни области.  В течение на годините кантората е изградила широка мрежа от партньорски кантори в Европа и по света. Кантората е член на MSI Global Alliance, както и учредител на Green Lane, обединение на европейски кантори в областта на митническото и външнотърговското право.

Мрежа от кантори в България
Адвокатска кантора Д-р Корнелия Драганова & Колеги поддържа тясно сътрудничество с местни партньорски кантори и адвокати в градове като Ловеч, Пловдив, както и в други региони в България.

Профилирани партньори
Адвокатска кантора Д-р Корнелия Драганова & Колеги поддържа дългосрочни и доказани във времето и по компетентност партньорства с
- нотариуси,

- счетоводители и одитори,
- патентни адвокати,
- данъчни консултанти,
- вещи лица и експерти в области като техника, природни науки, недвижими имоти и икономика, както и с
- предпроиятия, предлагащи преводачески услуги и легализации на документи, както и такива, предоставящи услуги по печат, дизайн, както и с издателства
в България и в чужбина.

Маркетинг партньорство
Нашата кантора можете да намерите също на страницата на Experten-Branchenbuch.de както и на Anwalt.de.