Условия за ползване

Доколкото не е уговорено нещо различно, важат следните условия:

1. Обсъждания
Бих желала да помоля за разбиране относно това, че първата среща и обсъждане в помещенията на офиса ми са възможни само след предварителен контакт и уговорка.

2. Контакти
При първо писмено запитване, независимо дали е направено чрез нашия формуляр за контакт на уебстраницата или директно на наша електронна поща, между Вас и адвоката/кантората не възниква договорно правоотношение. Запитването е предназначено да бъдат обменени информации включително с описание на Вашия казус, ценова оферта и уговаряне на среща.
Отговорът на Вашето първоначално запитване е само информативен и все още не представлява правна консултация; ние не носим отговорност за каквито и да било действия или пропуски, осъществени от Вас само и единствено въз основа съдържанието на този първи отговор.
За първото запитване и за отговора на същото не дължите заплащане на хонорар.
Моля за разбиране, че анонимни запитвания не могат да бъдат обработени.

3. Сключване на договор
Договорът между клиента и кантората/адвоката се счита сключен едва тогава, когато Вие писмено потвърдите (включително по електронна поща), че приемате предложения Ви хонорар и съпътстващите, определени, съответно предложени от адвоката/кантората допълнителни условия. Предложението може да Ви бъде изпратено и във формата на писмен проектодоговор, който след потвърждение от Ваша страна става обвързващ.
Заплащането на хонорара съответно извършването на авансово плащане важи като потвърждение на договора от страна на клиента.

4. Съвместна работа
В случай че не сте доволни от един или друг аспект в нашата работа, моля незабавно да ни информирате с пояснение за причините.

5. Поверителност
Запазването тайната на клиента е законово задължение на адвоката, което ние спазваме в предписания от закона обем.
Адвокатът/кантората не носят отговорност за предаване на поверителни информации по некриптирана електронна връзка, без електронен подпис. В случай че клиентът желае такава информация да бъде разменяна по друг път, то той поема съответните допълнителни разходи за това.
Резултатите от нашите консултации (в това число становища, искови молби и защити по дела, електронни писма, меморандуми, записки, протоколи, доклади и всички останали информации по Вашия случай) са предназначени единствено за Вас в качеството Ви на наши клиенти и не могат да бъдат използвани или копирани от трети лица без нашето предварително дадено в писмен вид съгласие.

6. Отговорност на адвоката/кантората
Адвокатът не носи отговорност за грешна консултация или за непредоставяне на консултация, ако консултацията или непредоставянето й се дължат на действия, документация или информация от страна на клиента, които са непълни, грешни, заблуждаващи, некоректни или дори противозаконни.
Съобразно със законовите разпоредби адвокатът не може да обещава на клиентите си конкретни резултати.

7. Цени
Цените се определят съобразно с Наредба № 1 от 2004г. относно минималните размери на адвокатските възнаграждения, винаги в последната й версия, като размерът им преценяваме съобразно с необходимото професионално време и сложността на Вашия казус. Съдебните разноски, разходи за преводи и легализации, за куриер, поща или копиране, разходи за пътувания и пренощуване, офисни разноски и другите разноски, свързани със защитата на Вашите интереси, не са включени в адвокатския хонорар и се заплащат допълнително. При поискване Ви предоставяме копия от съответните разходни документи освен за офисни разходи, които се отчитат като твърда сума и могат да варират съобразно с потреблението за Вашия казус.

8. Приложимо право. Подсъдност при спорове
Към настоящите условия се прилага българското право.
За всички спорове във връзка с тези условия е компетентен съдът в София или съответният местен съд в Република България.
Настоящите условия са съставени на български, немски и английски език. В случай на несъответствия между българската и останалите езикови версии се прилага приоритетно българският текст.